Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Władze LGD

Organami Stowarzyszenia LGD "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" są:
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
 3. Rada Stowarzyszenia, zwana dalej Radą,
 4. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. Uchwalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
 2. Wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR.
 4. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
 5. Uchwalanie zmian Statutu.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
 9. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulaminów pracy Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
 10. Zatwierdzanie projektu LSR opracowanego przez Zarząd.
 11. Uchwalanie kryteriów wyboru operacji.
 12. Nadawanie tytułów honorowych, przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
 13. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Lokalnej Grupy Działania.
Do kompetencji Zarządu należy:
 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 5. przygotowywanie projektów uchwał na Walne Zebranie,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad jej pobierania,
 7. powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego biura,
 8. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
 9. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 10. organizowanie i nadzór nad procesem szkoleniowym członków rady oraz weryfikacja efektywności tego prcesu,
 11. opracowanie LSR oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
 12. przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 13. realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów, przyjmowanie wniosków i przekładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii, rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady.
 14. opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
 15. wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 16. występowanie do Walnego Zebrania Członków z propozycja zmiany lokalnych kryteriów wyboru w ramach realizowanej LSR,
 17. ustalanie wysokości diet członkom Rady oraz zasad  ich wypłacania
 18. nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu.
 19. podejmowanie uchwał w zakresie aktualizacji LSR, w tym rozszerzenia bądź zawężenia obszaru objętego LSR.
Do kompetencji Rady należy:

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 34 ust.3 lit.f rozporządzenie Rady (WE) nr 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju i ustalanie kwoty wsparcia

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
 4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami rachunkowości.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się