Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dane LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej (ZSNM) jest stowarzyszeniem „specjalnym” posiadającym osobowość prawną, powstałym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.


Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
  • opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.2015.378), oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla obszaru działania LGD, o którym mowa w §5 niniejszego Statutu.
  • promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszego Statutu,
  • mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszego Statutu,
  • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszego Statutu,
  • propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działań LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
  • realizację własnych programów i projektów oraz udzielanie wsparcia mieszkańcom objętych LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
  • podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, w szczególności na obszarze gmin wskazanych w §5 ust. 2 niniejszego Statutu; rozwój i promocję produktów lokalnych, turystyki, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację mieszkańców na obszarze działania LGD, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwój infrastruktury poprawiającej i ułatwiającej życie mieszkańców objętych LSR, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD,
  • nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania, gromadzenie środków finansowych i rzeczowych.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się